Deklaracja wydawcy

ZASADY WSPÓŁPRACY


I. DEKLARACJA WYDAWCY

Dom Aukcyjny Mariola Nosko świadczy usługi zamieszczania ogłoszeń wymiarowych, w prasie polskiej (ogólnokrajowej
i lokalnej) oraz zagranicznej. Niniejsze Zasady Współpracy, podobnie jak zamówienie, są niezbędnymi elementami kształtującymi nasze wzajemne relacje. Ich formalizm prawny został ograniczony do minimum po to, aby podkreślić, że istotą naszych relacji jest przede wszystkim najwyższa jakość realizowanych dla Państwa usług. Zapewniamy, że najważniejsza dla nas jest Państwa satysfakcja, skuteczność ogłaszanych licytacji oraz oczekiwania i potrzeby. W zgodzie z powyższą deklaracją będą interpretowane wszelkie postanowienia i zasady dotyczące świadczonych Państwu usług zamieszczania ogłoszeń.

II. OKREŚLENIA

Określenia użyte w Zasadach Współpracy należy rozumieć w następujący sposób:
Zasady współpracy - niniejsze zasady współpracy przy emisji zlecanych ogłoszeń wymiarowych w prasie,
Wydawca - Dom Aukcyjny Mariola Nosko, Wrocław przy ul. Wodzisławskiej 8,
Ogłoszeniodawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zamawiająca zamieszczenie w prasie i na portalu www.dawro.pl oraz www.isyndyk.pl ogłoszeń wymiarowych,
Ogłoszenie wymiarowe - ogłoszenie zamieszczane drukiem w postaci graficznej, którego rozmiar w druku jest określony liczbą standardowych, przyjętych przez każdą gazetę, jednostek powierzchni,
Dzień roboczy - każdy dzień tygodnia, z wyłączeniem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy.

III. WARUNKI REALIZACJI

Określenia użyte w Zasadach Współpracy należy rozumieć w następujący sposób:
Zasady współpracy - niniejsze zasady współpracy przy emisji zlecanych ogłoszeń wymiarowych w prasie,
Wydawca - Dom Aukcyjny Mariola Nosko, Wrocław przy ul. Wodzisławskiej 8,
Ogłoszeniodawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zamawiająca zamieszczenie w prasie i na portalu www.dawro.pl oraz www.ikomornik.pl ogłoszeń wymiarowych,
Ogłoszenie wymiarowe - ogłoszenie zamieszczane drukiem w postaci graficznej, którego rozmiar w druku jest określony liczbą standardowych, przyjętych przez każdą gazetę, jednostek powierzchni,
Dzień roboczy - każdy dzień tygodnia, z wyłączeniem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy.

IV. PŁATNOŚCI

1. Zamówione ogłoszenie wymiarowe, mogą Państwo opłacić w wybrany przez siebie sposób:
a) przed emisją, czyli do dnia poprzedzającego emisję włącznie - płatność z góry,
b) po emisji, na podstawie wystawionej Państwu faktury - płatność z dołu w ciągu 7 dni od otrzymania faktury.
2. Ogłoszenia wymiarowe wyceniane są na podstawie cennika danej gazety z dnia przyjęcia przez nas zamówienia
i dopasowywane do wymiarów wyznaczonych przez tytuły prasowe.

V. REKLAMACJE

1. Jeżeli będą mieli Państwo jakiekolwiek zastrzeżenia, co do sposobu i jakości realizacji zamówienia, prosimy o niezwłoczny kontakt telefoniczny, ze sprzedawcą, który przyjmował Państwa i złożenie pisemnej formy reklamacji.
2. Reklamację rozpatrzymy i udzielimy Państwu odpowiedzi, nie później niż w ciągu 48 godzin od momentu złożenia-w dniach roboczych. Gdyby okazało się to niemożliwe, natychmiast poinformujemy o tym, wskazując jednocześnie ostateczny termin udzielenia odpowiedzi.
3. Jeżeli zamówienie dotyczy ogłoszeń cyklicznych, reklamację prosimy zgłosić w dniu pierwszej kwestionowanej emisji, co pozwoli na uwzględnienie zmian w kolejnych edycjach ogłoszenia.

VI. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych przez Państwa ogłoszeń.
2. Po stronie Ogłoszeniodawcy pozostaje zapewnienie, że ma on prawo posługiwać się użytymi w ogłoszeniach informacjami, danymi, znakami towarowymi oraz wszelkimi pozostałymi elementami chronionymi prawem. Złożenie przez Państwa zamówienia jest równoznaczne z Państwa oświadczeniem, że powyższy obowiązek został spełniony, zaś zamawiane ogłoszenia nie są sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jak też, że złożenie, przyjęcie i realizacja, zamówienia nie narusza przepisów o zamówieniach publicznych.
3. Konieczność naprawienia wszelkich szkód Wydawcy w związku z treścią lub formą Państwa ogłoszenia (włącznie z kosztami procesu lub innego postępowania prawnego oraz innymi uzasadnionymi wydatkami poniesionymi w związku z roszczeniami osób trzecich) leży po stronie Ogłoszeniodawcy.
4. Wydawca może, bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu:
a) odmówić zamieszczenia lub wstrzymać zamieszczenie ogłoszenia, lub zażądać dokonania jego zmian, jeżeli:
- treść lub forma ogłoszenia jest sprzeczna z prawem lub dobrymi obyczajami, - osoba trzecia lub właściwa gazeta powołana do czuwania nad przestrzeganiem zasad etyki mediów lub etyki reklamy zgłosiły zastrzeżenia dotyczące Państwa ogłoszenia,
b) odmówić zamieszczenia lub wstrzymać zamieszczenie ogłoszenia, jeżeli nie otrzymamy lub otrzymamy z opóźnieniem płatność za zamieszczane wcześniej ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK nr 1

1. Terminy dostarczania zleceń i materiałów - zgodne z terminami obowiązującymi w wybranych przez Państwa tytułach prasowych (średnio):
- 2 dni robocze przed emisją w dziennikach lokalnych,
- 5 dni roboczych w dziennikach o zasięgu krajowym,
W przypadku tygodników, miesięczników czy kwartalników - zgodnie z postanowieniami tych tytułów.
2. Zlecane ogłoszenia internetowe, do zamieszczenia na portalu www.dawro.pl lub www.isyndyk.pl zostaną na nim zawieszone w terminie:
- 2 dni roboczych od daty zamówienia pakietu podstawowego,
- w ciągu 1 dnia od terminu ukazania się ogłoszenia w papierowym wydaniu wybranej gazety.

ZAŁĄCZNIK nr 2

Aby uzyskać informacje o cennikach współpracujących z nami gazet prosimy o bezpośredni kontakt z Handlowcami Domu Aukcyjnego lub Biurem Obsługi Klienta.

Masz pytanie?

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt.

Firma:

Dom Aukcyjny Mariola Nosko

  • ul. Wodzisławska 8
  • 52-017 Wrocław

Zmiana wyglądu

Kolor

Styl

Styl Stopki

Zdjęcie w tle