POLCOURT SA w upadłości likwidacyjnej
Lokal niemieszkalny
Cena wywoławcza: 850 000,00

Syndyk POLCOURT SA w upadłości likwidacyjnej informuje o sprzedaży nieruchomości lokalowej.
Syndyk masy upadłości POLCOURT SA w upadłości likwidacyjnej (sygn. akt X GUp 21/13)
zaprasza do wzięcia udziału w przetargu – aukcji pisemnym, nieograniczonym:

Przedmiotem przetargu jest prawo własności stanowiącego odrębną nieruchomość lokalu niemieszkalnego położonego w Warszawie przy ul. Generała Zajączka 11 numer lokalu C7, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr WA1M/00448432/3 wraz z związanym z własnością lokalu udziałem w wysokości 10428/1297955 w nieruchomości wspólnej, która stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz część budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie prowadzi księgę wieczystą nr WA1M/00311461/6. Cena wywoławcza to kwota 850 000,00 zł, wysokość wadium to 80 000,00 zł.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 września 2014 roku osobiście w biurze podawczym Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa lub przesłać je na adres tegoż sądu listem poleconym (decyduje data wpływu do Sądu, a nie data nadania).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 września 2014 roku w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie ul. Czerniakowska 100, w sali nr 179 o godz. 12:30. Oferty będą rozpoznawane przez syndyka pod nadzorem Sędziego-komisarza i w obecności przybyłych oferentów. Syndyk zastrzega sobie prawo do prowadzenia dalszego przetargu ustnego – aukcji.

Szczegółowe informacje do wglądu w biurze syndyka: ul. Kotsisa 2/4 lok. 14, 03-307 Warszawa, tel. (22) 614 52 88, (22) 676 21 77 lub sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa.